Az október 5-i évfordulón a Szül?k a Szabad Szülésért Társaság aktivistái szabadtéri installációt készítettek a pesti rakparton.
gereb
2011. október 5-én már egy éve, azaz 365 napja korlátozzák dr. Geréb Ágnes szabadságát. Az elmúlt év minden napján. Minden nap minden pillanatában. Nem tudjuk, meddig még.
Ez a honlap minden napra egy-egy szál virág helyett egy-egy mesét nyújt át neki az évfordulótól kezdve, és mindazoknak, akiknek nyitott a fülük, a szemük, a szívük. Minden napra egy mese ? igaz történetek szülésr?l, születésr?l. Babáké, anyáké, apáké és családoké. Ágival.
          tortenetek.szules.hu
Én vagyok az egyik „ügy”, aki miatt Geréb Ágnes már egy éve meg van fosztva  szabadságától.
Pontosabban nem is én, hanem a kislányom, Eliza, aki 2010. május 17-én éjjel született.
Engedjék meg, hogy néhány mondatot idézzek az akkori, rólunk szóló sajtóhíradásokból.

„Szülés közben fellépett komplikáció miatt életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a ment?k egy újszülöttet egy II. kerületi lakásból” – írta a HavariaPress.

„Mivel a kivérzett anya nem akart kórházba menni, a ment?k értesítették a rend?rséget is” – számolt be az esetr?l a népszava.

„Újabb életveszélyes otthonszülés - Geréb Ágnes is ott volt? – jelentette egy harmadik sajtóorgánum.

Az igazság mindezzel szemben az, hogy a kislányom nem a szülés helyszíne miatt  került életveszélyes állapotba, és a szülés közben egyáltalán nem lépett föl semmilyen komplikáció. Amikor pedig veszélybe került, akkor éppen Geréb Ágnes látta el, és nyújtotta számára az els? segítséget. Én magam pedig azért nem mentem kórházba, mert teljesen jól voltam, és oda ahova a kisbabámat vitték, nem mehettem. 

Három emberr?l szeretnék beszélni a mai napon. Az egyiket Semmelweis Ignácnak hívják. Neve mára nemzetközileg ismert és elismert lett, utcák, terek, egyetemek ?rzik a nevét szerte a világon.

Az anyák megment?je a XIX. század nagy alakja. Szülészmesteri oklevelet szerzett, majd egy kollégája halála kapcsán ismerte fel, hogy a betegség, amely barátja halálát okozta és az, amelyet gyermekágyi láz néven ismertek, azonos.

Rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és orvostanhallgatók okozták azzal, hogy boncolás után mentek át a szülészeti osztályra, s ott fert?tlenítés nélküli kézzel vizsgálták a várandós n?ket. A bábák nem végeztek boncolást, így a vérmérgezés eme speciális fajtája harmad annyiszor fordult el? azoknál a szüléseknél, melyeknél ?k vizsgáltak. A klórmész-oldatos kézmosást Semmelweis kötelez?vé tette kollégáinak. Felfedezését még abban az évben közzétette.

Megbélyegezni, üldözni és büntetni kell a szabad szülést választó kismamákat, újszülötteiket, családtagjaikat, a szüléseket kísér? bábákat, szülészn?ket!  Ez ma a törvény Magyarországon!

Egy éve, hogy a magyar társadalom azzal a hírrel szembesült, hogy újra ezek az otthonszül?k, és hogy újra ez a n?, ez a Geréb…

Botrány! - így szólt a hír. Botrány! - így sóhajtottak fel honfitársaink és a háborítatlan szülés mozgalma visszavonhatatlanul kirminalizálva lett hazánkban. Ezzel együtt börtönbe került a szabad gondolat, vádlottak padjára ültették és elítélték a szakmai tudást, az alázatot és az együttérzést!

Botrány! - mondjuk ki most már mi is, leginkább érintettek. Mondjuk ki nyíltan és ne szégyeljük, ha mások sem szégyeltek belénk rúgni, és nem szégyelték tagadni mindazt, ami számunkra szent és sérthetetlen, gyermekeink szabad és háborítatlan születésének pillanatát, választási lehet?ségeinket, alapjogainkat!

Ma Magyarországon b?nismétlés kórházon kívül szülni, születni és b?nismétlés ezeknél a születéseknél lelkiismeret és szakmai tudás alapján segítséget nyújtani! Ez a helyzet!

Szakmai véleményezés

Két érintett bába tevékenységének értékelése abban a vádbeli esetben, melyben a szülést követ?en túlzott vérveszteséget elszenved? n?t kórházba kellett szállítani

Készítette: Dr. Luke Zander

Dr. Luke Zander 35 éven át tanszékvezet? docens volt a St. Thomas and Guy’s Hospital Medical Schools, London, Általános Orvosi Kar Elméleti Tanszékén, több, mint 300 otthonszülést választó n? gondozását látta el. Tanácsadóként vett részt az angol parlament egészségügyi bizottságának a szülészeti ellátásról készült jelentés elkészítésében (Winterton Jelentés 1996).

 

Az otthonszülés kérdése sok alapvet? orvosi és etikai kérdést támaszt, amelyeknek természetét érteni kell, amikor annak létjogosultságát, a szülésvezetés helyességét és megokolását megkíséreljük megítélni. Nagyon fontos, hogy megfelel? egyensúlyt keressünk nem csak a „biztonság és kockázat”, hanem a „biztonság és haszon” tekintetében is.

Az otthoni ellátásnak vannak el?nyei csakúgy mint kockázatai, ahogyan a kórházi ellátásnak is vannak el?nyei és kockázatai.

Marsden Wagner neonatológus, szülész és epidemiológus, 15 éven át volt az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a n?k és gyermekek egészségéért felel?s igazgatója. Írásos szakvéleményben nyilatkozott a vállelakadás következtében meghalt kisbaba ügyében a F?városi Bíróság el?tt folyó perben. F?bb megállapításai az alábbiakban foglalhatóak össze:

1. A bábaság a szülész-n?gyógyász szakmától eltér? szakma. A bába a szülést egészen máshogyan vezeti, mint a szülészorvos. Ebb?l következ?en minden nyugati országban az a gyakorlat, hogy ha egy adott bába gyakorlatával kapcsolatban kérdések merülnek fel, az esetet bábák és nem szülészek bírálják el. Helytelen és jogtalan, ha egy bába m?ködését szülészek ítélik meg, a szülészek által levont következtetések elkerülhetetlenül hibásak, érvénytelenek lesznek. Különösen igaz ez Magyarországon, ahol a látogatásaim során magyar szülészekkel folytatott beszélgetéseim minden esetben nyilvánvalóvá tették, hogy ezek a szülészek évek óta igyekeznek marginalizálni, illetve ellehetetleníteni a bábákat. Ez a tény nyilvánvalóan súlyosan befolyásolja a magyar szülészeknek a jelen, egy bába tevékenységével kapcsolatos ügyr?l alkotott véleményét.

Szakmai véleményezés

Készítette: Mavis Kirkham

Mavis Kirkham Emeritus Professor of Midwifery (A szülészn?i tudományok nyugalmazott egyetemi tanára), Sheffield Hallam Egyetem, Anglia

A kérdést a 1971 óta folyamatosan végzett, otthonszüléseknél közrem?köd? bábai tevékenységem során szerzett tapasztalataim, valamint 1991 óta szerzett professzori szakértelmem alapján tárgyalom.

Az alacsony szülészeti kockázatú n?k számára az otthonszülés figyelemreméltó el?nyöket nyújt: ezek között szerepel, nem utolsó sorban az anya otthonának biztonsága és intimitása, a jatrogén ártalmak, a kórházi fert?zések, valamint a “kockázatra való összpontosítás kockázatának” kisebb valószín?sége (Edwards 2005; 112-115.) Az otthonszülés, a folyamatos bábai gondoskodással, igen biztonságos és elégedettséget okozó élmény lehet (Janssen et al 2009, Johnson and Davis 2005, Olsen 1997, Wiegers et al 1996, Campbell and MacFarlane 1994). A tervezett kórházi szülés nem nélkülözi a kockázatokat (Cohain 2010) és a legtöbb otthonszülésre jelentkez? n? nagyon is tudatában van ezeknek a veszélyeknek.

Szakmai véleményezés

az otthonszüléses esethez, melynek tárgya a szülés során a normálisnál több vért veszített anya bábai ellátása

 

Készítette:

Elizabeth Davis, képesített bába (Certified Professional Midwife), a National Midwifery Institute, Inc. (Országos Bábasági Intézet), akkreditált és az USA Oktatási Minisztériuma által is elismert bábaképz? programot m?ködtet? szervezet társigazgatója.

Ellentétben a vád és a vád szakért?je véleményével, a nemzetközi meghatározás szerint a bábaság nem orvosi gyakorlat, hanem független egészségügyi szakma. A bába nemzetközi, a Nemzetközi Bábaszövetség (International Confederation of Midwives, ICM), a Nemzetközi N?gyógyászati és Szülészeti Szövetség (International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) és az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organisation, WHO) által is elfogadott meghatározása a következ?ket mondja ki:

“A bábának ... képesnek kell lennie arra, hogy megfelel? felügyeletet, ellátást és tanácsadást nyújtson a n?knek várandósságuk során és a vajúdás valamint a szülés utáni id?szak alatt, hogy saját felel?sségi körében eljárva szüléseket vezessen, és hogy ellássa az újszülötteket és csecsem?ket. Az ellátás részét képezik a megel?z? intézkedések, az anya és a gyermek rendellenes állapotainak észlelése, az orvosi beavatkozás kezdeményezése és, ha orvosi segítség nem áll rendelkezésre, a sürg?sségi beavatkozások végrehajtása. A bába hivatását kórházban, klinikán, egészségügyi ellátó egységekben, otthoni körülmények között, vagy bármely más szolgáltatási környezetben gyakorolhatja.”

 


  1. BEVEZETÉS
  1. A Születésház Egyesület felkérésére dr. Sándor Judit[1], dr. Szebik Imre[2] és dr. Bodrogi Bea[3] az alábbi amicus curiae brief beadványt készítették el a dr. Geréb Ágnes és társai ellen, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és más b?ncselekmények miatt 5.B.567/2010 számon folyamatban lév? ügyekben.
  2. Jelen beadvány célja, hogy a folyamatban lév? ügyekhez kapcsolódóan, az alábbi témakörökben információt nyújtson a bíróság számára:

a)     Az otthonszülés szabályozatlansága és annak következményei Magyarországon

b)     A szülés körüli ellátás két különböz? modelljének létjogosultsága: a bábai és az orvosi modell

c)      A bábai modellel történt szüléskísérés felel?sségi rendszerei különböz? országokban, különös tekintettel Nagy-Britanniára és Brit Columbiára

B. A SZABÁLYOZATLANSÁG ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI

Az otthonszülés ma Magyarországon az európai országokhoz hasonlóan nem tiltott, de azoktól eltér?en nincs is szabályozva. Bár a n?k gyakorolva az Alkotmányban biztosított, az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jogukat, dönthetnek arról, hogy bábai szüléskísérés mellett, intézeten kívül hozzák világra gyermeküket, ebben az esetben azonban az ?ket kísér? szakemberek – törvényi szabályozás hiányában – üldöztetésnek vannak kitéve.

Dr.Geréb Ágnes I.r. vádlott és S. M. V.r. vádlott érdekében elmondott véd?beszéd az 5.B.567/2010.sz. büntet? ügyben

Tisztelt F?városi Bíróság!

 

Bíztunk abban, hogy a bizonyítás befejezése után már nem az lesz a vád egyik alapvetése, hogy Magyarországon a tervezett otthonszülés nem volt engedélyezett, és az ügyészség nem fogja szakmai szabályszegésnek tekinteni az otthonszülésben közrem?ködést a Szülészeti és N?gyógyászati Szakmai Kollégium 2002. január 18-i állásfoglalását citálva, mely szerint a választott otthonszülést a szakmai testület annak veszélyeztet? volta miatt elvetette. Tehát bíztunk benne, hogy az otthonszülés, még ha jelképesen is, de nem fog a vádlottak padján ülni. Az ügyészség ezeket a vádpontokat is változatlanul fenntartotta, így kénytelen vagyok megvédeni az intézeten kívüli szülést is.

Dr. Schmitt Pál

A Magyar Köztársaság Elnöke részére

Tárgy: kegyelmi kérelem

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Alulírott dr. Geréb Ágnes, S. Mónika, dr. N. Mónika, K. Ágnes és dr. F. Júlia a F?városi Bíróság el?tt 5.B.567/2010. számon folyamatban lév?, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés b?ncselekmény miatt ellenünk indult büntet?eljárásban

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr szíveskedjék élni a Büntet?eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) XXX. Fejezet III. címében meghatározott eljárás keretében szabályozott kegyelmi jogkörével az ellenünk indított büntet?eljárás megszüntetése végett, az alábbi indokok alapján:.

Az otthonszülés kísérése a média és a közfigyelem középpontjába került az utóbbi id?ben. Els?sorban az ellenünk folyamatban lév? büntet?eljárások, valamint dr. Geréb Ágnes el?zetes letartóztatása és az azóta is fönnálló házi ?rizet kapcsán kaptunk kitüntetett figyelmet, jelent?s hazai és nemzetközi támogatást. Két évtized után az intézeten kívüli szülés végre valódi társadalmi vitává n?tte ki magát.

VÁDLOTTI ÉSZREVÉTELEK AZ ORVOSSZAKÉRT?I VÉLEMÉNYEKHEZ ÉS NYILATKOZATOKHOZ

2011. február 15.

 

Készítették:

 

dr. Geréb Ágnes

Király Ágnes

dr. Frigyes Júlia

dr. Németh Mónika

Schanda Mónika

A jelen perben kirendelt valamennyi igazságügyi orvosszakért? kompetenciája kizárólag a kórházi aktív szülésvezetés, a kórházi szülészeti-n?gyógyászati szakmai protokollok és szabályok ismeretére terjed ki. A büntet?eljárás tárgya nem az otthonszülés, hanem a konkrét esetek vizsgálata, ugyanakkor megkerülhetetlen ez a kérdés, mivel a büntet?jogi felel?sséget a foglalkozási szabályszegés alapozza meg. Álláspontunk szerint a bábákra a bába foglalkozás szakmai szabályai, nem pedig a kórházi szülész-n?gyógyász szakma szabályai az irányadók. Tevékenységünk során is ezeket a szabályokat követjük, így úgy lenne helyes és igazságos, ha a felel?sségre vonás alapját is ezek képeznék. Az a jelenlegi helyzet, hogy Magyarországon jogilag nem szabályozott foglalkozás a bábaság, nem változtat azon a körülményen, hogy a bábai tevékenységre a világon mindenhol a kórházi szülészeti-n?gyógyászati protokolloktól eltér? szabályok vonatkoznak. Emlékeztetünk az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2010. december 14-én a T. kontra Magyarország ügyben meghozott ítéletére is, amely éppen a jogi szabályozás hiányára és az otthonszüléseknél segédkez? egészségügyi szakemberek jogi fenyegetettségére utalva állapítja meg az emberi jogok sérelmét. Figyelmet érdemel, hogy a strasbourgi határozat az Egészségügyi Világszervezet WHO/FRH/MSM/96.24 számú “A normál lefolyású terhesség gondozása: gyakorlati útmutató” címet visel? ajánlását hivatkozza be szakmai háttéranyagként.

GOVERNMENT INACTION LEAD TO STATE INJUSTICE AGAINST MIDWIVES

Formally started in January, 1998, when the Parliamentary Human Rights Ombudsman Dr. Peter Polt affirmed that the Hungarian Constitution upheld the right of mothers to homebirth. The government was then expected to introduce first-time legislation to include the necessary home birth medical services which parents would require.

This 13 year absence of government regulations meant: